HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Soğuklar kapıya dayandı!.. Başkent Doğal Gaz Zorla Sayaç Değiştiriyor!.

16:38:31 | 2022-01-20
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      ergunsu06@gmail.com

Soğuklar kapıya dayandı!..  Başkent Doğal Gaz Zorla Sayaç Değiştiriyor!..

Başkent Doğal Gaz,  kartlı sayaca aboneliklerinin tek taraflı fes ediyor.

Başkent Doğal Gaz,  Kartlı sayacı olan aboneler, yaşlıda olsa, hastada olsa, yeni çocuğun da doğsa gaz vermiyor.

Bu durum; Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 40.maddesine göre, tüketicilerin onay ve rızası olmadan, mekanik sayacın ön ödemeli sayaçla, ön ödemeli sayacın mekanik sayaçla değiştirilmesi konusunda abonelere hiçbir şekilde zorlamada bulunulamayacağı, Diğer taraftan, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 4 maddesinin 2 fıkrası Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez 5 Madenin  (6) fıkrası Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.

13 maddesinin (2) fıkrası Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.

Tüketicinin seçimlik hakları 15 maddenin (1)  fıkrası Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

(2) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

(4) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. maddelerine açıkça aykırıdır.

Ayrıca, bu uygulama Türk Medeni Kanununun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralıyla da bağdaşmamaktadır.

Yetkili Kamu Otoritesine Çağrımızdır

Yetkili olan Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu,  Anayasanın 172 maddesine göre tüketiciyi koruma görevini yerine getirtmelidir.  Bu haksız uygulamaya dur demelidir. 
16.11.2018
ETİKET :   Ergün Kılıç Tüketici Hakları Doğalgaz Başkent Gaz Sayaç

Tümü